Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Voice Data Bridge Solutions B.V., (‘Contact4You’) statutair gevestigd te Vreeland en kantoorhoudende te (3621 ZA) Breukelen aan de Corridor 5.

Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle diensten die de gebruiker van Contact4You afneemt (‘Diensten’). Door het gebruik van de Diensten van Contact4You stemt de gebruiker expliciet met de Algemene Voorwaarden in.

1.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen in dat geval nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Uitvoering Diensten en kwaliteitsborging
2.1 Contact4You voldoet aan de kwaliteitseisen met betrekking tot onafhankelijkheid en neutraliteit, betrouwbaarheid, stiptheid, en degelijkheid van de dienstverlening die geacht worden te gelden voor haar Diensten.

2.2 Contact4You is voor de uitvoering van de Diensten afhankelijk van de beschikbare capaciteit en zij kan niet garanderen dat de gewenste telefoonverbindingen op ieder moment beschikbaar zijn.

2.3 Contact4You is gerechtigd wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de Diensten zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker.

2.4 Contact4You behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een Dienst op te heffen of te blokkeren.

Gebruik Diensten
3.1 De Diensten die Contact4You aan de gebruiker levert zijn alleen bedoeld voor eigen gebruik en mogen niet aan derden (al dan niet tegen betaling) worden doorverkocht.

3.2 De gebruiker mag de Diensten niet gebruiken op een onrechtmatige en/of beledigende, bedrieglijke, ongepaste wijze of op enige andere wijze misbruik maken van de Diensten. Contact4You behoudt zich het recht voor om bij misbruik van haar Diensten, de gebruiker (tijdelijk) toegang tot de Diensten te ontzeggen.

3.3 De Diensten die de gebruiker van Contact4You afneemt, kunnen worden opgenomen om mogelijk misbruik zoals bedoeld in paragraaf 3.2 op te sporen dan wel ter kwaliteitscontrole van haar eigen medewerkers en/of Diensten.

Beschikbaarheid Diensten
4.1 De Diensten zijn in beginsel 7 dagen per week beschikbaar tussen 08.00 en 22.00 uur.

4.2 Contact4You kan niet nadrukkelijk garanderen dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de Diensten of dat het bijbehorende telefoonverkeer / multichannel verkeer altijd goed kan worden afgewikkeld. De Diensten zijn naar hun aard niet storingsvrij. Omstandigheden die de levering van de Diensten kunnen verhinderen zijn onder andere: storingen in het telefoon- en internet van de provider, afsluiten van de aansluiting door de provider waardoor niet ingebeld kan worden, volledige bezetting van de inbelpunten en het contactcenter van Contact4You, dan wel uitval van of gebreken in elektriciteit en storingen in de Diensten.

4.3 Een storing in de Diensten zal, voor zover in de macht van Contact4You, binnen redelijke termijn worden opgeheven voor zover het geen storing betreft in de telefoondienst van de provider of in de apparatuur en/of in de programmatuur van gebruiker, dan wel uitval van elektriciteit.

Vergoeding en betaling
5.1 Tenzij anders bepaald door Contact4You, is de gebruiker voor de Diensten vergoedingen verschuldigd op grond van de overeengekomen of nadien gewijzigde tarieven. Op verzoek van de gebruiker kan een overzicht van de tarieven worden opgestuurd.

5.2 Bij de Diensten waar geen gebruik wordt gemaakt van een provider, stuurt Contact4You de gebruiker periodiek een factuur voor het gebruik van de Dienst. De betaling vindt bij voorkeur plaats door middel van automatische incasso. Voor zover automatische incasso niet mogelijk is, hanteert Contact4You een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum.

5.3 het staat Contact4You vrij om de tarieven voor de dienstverlening te wijzigen. Deze wijzigingen zullen altijd aangekondigd worden.

Persoonsgegevens
6.1 Voor ons privacy beleid verwijzen wij naar ons privacy statement, dat te vinden is op de website van Contact4You..

Intellectuele Eigendom
7.1 Alle tegenwoordige en toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortvloeien uit de Diensten zijn van Contact4You.

7.2 Contact4You kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken door de gebruiker op intellectuele eigendomsrechten van derden. De gebruiker vrijwaart Contact4You voor dergelijke inbreuken.

Aansprakelijkheid
8.1 Contact4You is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker door het gebruik van de Diensten lijdt als gevolg van tekortkomingen van Contact4You bij de uitvoering van de Diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet, grove schuld aan de zijde van Contact4You.                                                                                     

8.2 Contact4You is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker mogelijk ondervindt in de volgende gevallen (maar niet beperkt tot):

8.2.1 er sprake is van enig ongeoorloofd gebruik of misbruik van Diensten door de gebruiker en/of derden;

8.2.2 er sprake is van niet voorziene verliezen, verlies van verwachte zaken, omzet, winst of besparingen, onnodige uitgaven, financieel verlies of verlies of beschadiging van data;

8.2.3 de door Contact4You aangeleverde en/of beschikbaar gestelde informatie onjuist en/of onrechtmatig blijkt te zijn. Gebruiker erkent dat Contact4You voor de uitvoering van haar Diensten en het aanleveren van informatie afhankelijk is van providers;

8.2.4 er sprake is van gedrag door Contact4You en/of derden wat mogelijkerwijs tot schade leidt en die redelijkerwijs niet door Contact4You kan worden voorkomen;

8.2.5 sprake is van een overmacht situatie waardoor Contact4You haar Diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren. Van overmacht is onder meer sprake bij blikseminslag, overstroming, noodweer, brand of ontploffing, burgeroorlog, vandalisme, oorlog, militaire operatie, nationale of lokale noodtoestand, handelingen verricht door of in opdracht van de nationale of een regionale overheid of een gezagspersoon in functie, industriële twistpunten van welke aard dan ook (waaronder die van onze eigen werknemers).

8.3 Contact4You is niet aansprakelijk voor daden en/of tekortkomingen van providers en/of overige derden en/of voor fouten en/of problemen in hun netwerk en/of apparatuur.

8.4 De aansprakelijkheid van Contact4You van welke aard dan ook (met inbegrip van aansprakelijkheid bij door Contact4You nalatig handelen) is in ieder geval beperkt tot de kostprijs van de betreffende Diensten.

Wijzigingen
9.1 Contact4You heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds afgenomen Diensten. Wijzigingen worden op de website van Contact4You bekend gemaakt. Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden, zoals deze geldt ten tijde van de aanvang van het gebruik en/of uitvoering van de Diensten.

Overig
10.1 Contact4You is gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden aan derde over te dragen.

10.2 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.3 Tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, worden alle geschillen tussen Partijen die uit het gebruik van de Diensten voortvloeien voorgelegd aan de bevoegde Nederlands rechter.