Specialist in multichannel customer service

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context duidelijk anders blijkt:

Contact4You:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Voice Data Bridge Solutions B.V., tevens handelend onder de naam Contact4You, wederpartij bij de overeenkomst met opdrachtgever en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

Opdrachtgever:

de natuurlijk of rechtspersoon met wie Contact4You een overeenkomst sluit en wederpartij bij de Overeenkomst in de zin van artikel 6:231 sub c BW.

Overeenkomst:

de overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW tussen Contact4You en opdrachtgever op basis waarvan Contact4You diensten zal leveren tegen betaling door opdrachtgever.

Diensten:

alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Contact4You uit anderen hoofde ten behoeve van de opdrachtgever worden verricht, alsmede alle online diensten waartoe in het kader van de overeenkomst aan opdrachtgever toegang wordt verleend, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.

Partijen:

Contact4You en opdrachtgever gezamenlijk, en ieder afzonderlijk “partij”.

 1. Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Contact4You en op alle overeenkomsten die Contact4You met een opdrachtgever sluit tot het verrichten van werkzaamheden en op alle diensten die Contact4You ten behoeve van of in opdracht van de opdrachtgever verricht.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Contact4You uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Contact4You gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Contact4You de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Contact4You, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Contact4You in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Contact4You vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Contact4You gesloten overeenkomst in te stemmen.
 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen opdrachtgever en Contact4You gesloten vereenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.
 8. Contact4You behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Contact4You zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Contact4You niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg)opdrachten.
 3. De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding of offerte gegeven omschrijving van de opdracht. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod is Contact4You daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Contact4You anders aangeeft.
 4. Indien een overeenkomst op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Contact4You gewerkte uren of gehaalde aantallen, alsmede de daadwerkelijk door Contact4You gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
 5. Kennelijke fouten of verschrijvingen in de aanbiedingen of en offertes van Contact4You binden Contact4You niet.
 6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Contact4You opgegeven eisen, specificaties en andere informatie en gegevens waarop Contact4You haar aanbieding baseert.

Artikel 4. Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn vermeld in het aanbod van Contact4You. Indien geen termijn is overeengekomen, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde duur.
 2. Overeenkomsten voor onbepaalde duur kunnen op ieder gewenst moment op te zeggen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.
 3. Overeenkomsten voor bepaalde duur kunnen niet tussentijds worden opgezegd, behoudens met goedvinden van beide partijen of indien daartoe een uitzondering in de overeenkomst of algemene voorwaarden wordt gemaakt.
 4. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. De opzegtermijn voor overeenkomsten bedraagt 3 maanden.
 5. Indien de opdrachtgever nalaat de overeenkomst voor bepaalde duur tijdig, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn op te zeggen, wordt de overeenkomst na ommekomst van de oorspronkelijk overeengekomen periode, stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijke duur.
 6. Tenzij anders overeengekomen, wordt de dienstverlening vanaf het moment van opzegging door de opdrachtgever gelijkmatig afgebouwd en wordt de uitvraag met een maximum van 8,33% per week verlaagd, berekend vanaf de week waarin Contact4You de schriftelijke opzegging heeft ontvangen. Dat wil zeggen dat gedurende de opzegtermijn (12 weken) de dienstverlening van 100% geleidelijk naar 0% wordt gebracht. De door Contact4You aan de opdrachtgever gedurende deze periode in rekening gebrachte kosten zullen evenredig worden verlaagd. Het is de opdrachtgever enkel met schriftelijke toestemming van Contact4You toegestaan van dit scenario af te wijken.
 7. Onverminderd de aan haar ter zake op grond van het Burgerlijk Wetboek toekomende rechten, is Contact4You gerechtigd om een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (c.q. op te zeggen) indien aan opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend, opdrachtgever in staat van faillissement is gesteld, op opdrachtgever een schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of opdrachtgever zijn bedrijfsvoering stil heeft gelegd of de door opdrachtgever gedreven onderneming liquideert.
 8. In geval van een ontbinding (c.q. opzegging) zoals bedoeld in dit artikel zal al het geen opdrachtgever aan Contact4You verschuldigd is terstond opeisbaar worden.
 9. Ieder gebruiksrecht met betrekking tot de door Contact4You geleverde diensten vervalt op het moment dat de overeenkomst eindigt.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Contact4You zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door opdrachtgever gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken, het betreft echter te allen tijde slechts een inspanningsverplichting voor Contact4You en geen resultaatsverplichting.
 2. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit opdrachtgever derhalve niet van zijn verplichtingen jegens Contact4You, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat.
 3. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Contact4You het recht (delen van) de diensten door derden te laten uitvoeren. Een en ander ter beoordeling van Contact4You. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Contact4You zal zich naar behoren inspannen een overeengekomen uitvoeringstermijn te halen. Een dergelijke termijn is echter niet fataal en overschrijding daarvan geeft geen recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6. Toegang tot online diensten door opdrachtgever

 1. Indien opdrachtgever als onderdeel van de met Contact4You gesloten overeenkomst, toegang verkrijgt tot online accounts, dashboards, rapportages en metingen (hierna gezamenlijk te noemen: “online diensten”) zijn daarop de bepalingen van dit artikel van toepassing.
 2. Toegang tot online diensten is uitsluitend toegestaan voor vooraf door opdrachtgever geautoriseerde medewerkers van opdrachtgever. Geautoriseerde medewerkers krijgen toegang middels een gebruikersaccount en een wachtwoord en/of token. Opdrachtgever zal uitsluitend medewerkers autoriseren die uit hoofde van hun functie toegang tot de digitale diensten moeten hebben. Op verzoek van opdrachtgever om een geautoriseerde medewerker toegang te verlenen, zal Contact4You de medewerker registreren, het gebruikersaccount toesturen en via een beveiligde procedure het wachtwoord en/of token. Na ontvangst van het gebruikersaccount en het wachtwoord en/of token, krijgt de geautoriseerde medewerker toegang tot de online diensten van Contact4You.
 3. Indien Contact4You aan een opdrachtgever een gebruikersaccount en wachtwoord verstrekt, verplicht opdrachtgever zich deze gegevens niet aan een derde ter beschikking te stellen en ook overigens al het redelijk mogelijke te doen teneinde onbevoegd gebruik van deze gegevens te voorkomen. Indien Contact4You misbruik van een gebruikersaccount, een wachtwoord of, meer in het algemeen, van een aangeboden online dienst vermoedt, heeft Contact4You het recht de toegang tot de online diensten voor de betreffende gebruikersaccount te weigeren c.q. blokkeren.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Contact4You voor de gevolgen van verlies of onbevoegd gebruik van de door Contact4You verstrekte gebruikersaccounts, tokens, toegangscodes, en wachtwoorden, tenzij deze gevolgen worden veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Contact4You zelf.

Artikel 7. Toegang tot online accounts van opdrachtgever

 1. Wanneer de Diensten van Contact4You geheel of gedeeltelijk uitgevoerd worden in systemen van de opdrachtgever en het daardoor noodzakelijk is dat Contact4You toegang krijgt tot (online) systemen, applicaties, platforms of accounts van de opdrachtgever waar dashboards, rapportages en metingen zijn, dan:
  1. geeft de opdrachtgever bij aanvang van de opdracht aan welke personen in dienst bij de opdrachtgever toegang hebben tot de data die de performance van Contact4You laat zien. Indien de opdrachtgever extra personen toegang tot die data wenst te geven, kan dit alleen na schriftelijk goedkeuren van Contact4You;
  2. stelt de opdrachtgever tenminste één account beschikbaar voor de operations manager en zoveel accounts als het aantal teamleiders van Contact4You die verbonden zijn aan de opdracht zodat de performance van de dienstverlening goed gemonitord kan worden;
  3. is Contact4You zich ervan bewust dat personen in dienst van de opdrachtgever ook toegang hebben tot deze data. Het is opdrachtgever alleen toegestaan om deze data op totaalniveau in te zien en te analyseren. Inzicht en analyse op agentniveau is voor de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden. Enkel bij vermoeden van fraude of andere ernstige overtredingen is inzicht en analyse op individueel niveau toegestaan. De opdrachtgever zal hiervoor dan eerst een verzoek tot analyse van de individuele data bij Contact4You neerleggen met daarin de grond van het vermoeden en mogelijk geleden schade. Niet de opdrachtgever, maar Contact4You zal de analyse uitvoeren waarna de bevindingen en de daartoe gebruikte data met de opdrachtgever worden gedeeld. Wanneer blijkt dat de opdrachtgever zich niet aan de afspraken voortkomend uit dit punt heeft gehouden wordt een claim automatisch ongeldig verklaard.
 2. Opdrachtgever zal alle handelingen nalaten die een nadelig effect kunnen hebben op de uitvoering van de overeengekomen Diensten door Contact4You, alsmede alle handelingen nalaten die het voor Contact4You onmogelijk maken om uitvoering te geven aan de overeengekomen Diensten, waaronder intrekken van toestemmingen, verwijderen van accounts of het blokkeren van toegang daartoe, alsmede het wijzigen van accountgegevens zoals inlognamen, e-mailadressen en wachtwoorden, zonder Contact4You onverwijld hiervan op de hoogte te stellen en de nieuwe accountgegevens aan Contact4You te verstrekken. Opdrachtgever blijft de maandelijks overeengekomen vergoedingen onverminderd aan Contact4You verschuldigd indien Contact4You door toedoen van opdrachtgever geen toegang (meer) heeft tot de (online) systemen, applicaties, platforms of accounts van opdrachtgever waardoor Contact4You haar werkzaamheden niet (langer) kan uitvoeren.

Artikel 8. Beschikbaarheid van de dienst

 1. Contact4You zal zich inspannen om de diensten gedurende de overeengekomen dagen, tijden en periodes aan te bieden, maar biedt ten aanzien hiervan geen garanties, tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 2. Contact4You heeft het recht om haar systemen, inclusief haar website, chat-functie, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Contact4You zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Contact4You is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 3. Contact4You heeft het recht om haar systemen, inclusief haar website, chat-functie, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Contact4You zich inspannen om opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Contact4You is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 4. Contact4You zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. Contact4You is niet aansprakelijk, indien de diensten van Contact4You door storingen, onderhoud of andere oorzaken tijdelijk niet beschikbaar zijn.
 5. Indien er tijdens het uitvoeren van de diensten (ver)storingen optreden die de productiviteit gedeeltelijk of volledig beïnvloeden en die aantoonbaar aan de (technische) zijde van opdrachtgever liggen, valt de schade daarvan ook aan de zijde van de opdrachtgever. Dit betekent dat er bij storingen aan de zijde van de opdrachtgever door Contact4You een storingstarief aan opdrachtgever in rekening gebracht wordt gelijk aan 100% van het productieve uurtarief of een bedrag per uur gelijk aan de gemiddelde gefactureerde kosten per ingezet uur.

Artikel 9. Wijziging van tarieven

 1. Contact4You heeft het recht om haar tarieven op ieder gewenst moment te wijzigen. Contact4You zal een voorgenomen tariefwijziging uiterlijk 30 dagen voor de inwerkingtreding aankondigen. Indien de opdrachtgever een aangekondigde tariefwijziging niet wenst te aanvaarden, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst, binnen 15 dagen nadat de tariefwijziging aan de opdrachtgever werd aangekondigd, schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aangekondigde tariefwijziging in werking treedt.
 2. Voorts heeft Contact4You het recht om haar tarieven jaarlijks te verhogen op basis van het CBS indexcijfer voor de commerciële dienstverlening, dan wel (mocht het CBS dit indexcijfer niet langer hanteren) het indexcijfer dat hiermee het meest overeenstemt. Het aangepaste tarief wordt berekend door het geldend tarief te vermenigvuldigen met het indexcijfer van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanpassing van kracht wordt, gedeeld door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarop het geldend tarief van kracht werd. Indexering van tarieven geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst met Contact4You op te zeggen of te ontbinden.

Artikel 10. Aangeleverde gegevens, bestanden en gegevensdragers

 1. Alle door opdrachtgever in het kader van een overeenkomst aan te reiken gegevens en bestanden dienen door hem te worden aangeleverd in het door Contact4You aangegeven format en op de door Contact4You aan te geven wijze. Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat opdrachtgever zich hier niet aan houdt kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van Contact4You leiden.
 2. Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat de aangeleverde gegevens of bestanden niet juist of onvolledig zijn kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van Contact4You leiden.
 3. Opdrachtgever is jegens Contact4You aansprakelijk voor de eventuele schade die Contact4You lijdt ten gevolge van fouten of onvolkomenheden in de door hem aangeleverde gegevens, bestanden of gegevensdragers. Hieronder dienen mede te worden verstaan eventuele virussen, wormen of andere elektronische elementen. Opdrachtgever vrijwaart Contact4You voorts voor eventuele aanspraken van derden ten gevolge van dergelijke fouten of onvolkomenheden.
 4. Opdrachtgever garandeert ten aanzien van door hem aan Contact4You te leveren gegevens, bestanden en gegevensdragers dat hij gerechtigd is deze aan Contact4You ter beschikking te stellen en dat Contact4You gerechtigd is de ten aanzien daarvan overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Opdrachtgever vrijwaart Contact4You voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 11. Telemarketingdiensten

Indien en voor zover de door een opdrachtgever in het kader van een overeenkomst aan te reiken gegevens en bestanden belbestanden betreffen ten behoeve van door Contact4You namens opdrachtgever uit te voeren telemarketingdiensten, dan staat opdrachtgever er jegens Contact4You voor in dat voldaan is aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van telemarketing. Meer in het bijzonder staat opdrachtgever er voor in dat deze belbestanden voorafgaand aan de terbeschikkingstelling aan Contact4You geschoond en/of ontdubbeld zijn met het Recht van Verzet bestanden, alsmede dat aan alle vereiste toestemmingen door betrokkenen in het kader van de privacywetgeving (waaronder AVG) is voldaan. Opdrachtgever vrijwaart Contact4You voor aanspraken van derden, waaronder (wettelijke) toezichthouders, die ontstaan als gevolg van het feit dat hieraan door opdrachtgever niet is of wordt voldaan.


Artikel 12. Gebruik van door Contact4You verstrekte gegevens

 1. Indien de overeenkomst met zich brengt dat Contact4You aan opdrachtgever gegevens verstrekt teneinde opdrachtgever in staat te stellen die gegevens te gebruiken, zijn ook de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan door Contact4You verstrekte gegevens te gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst bepaald. Behoudens voor zover dit doel dat meebrengt, is het opdrachtgever niet toegestaan door Contact4You verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen database op te bouwen of deze te (laten) exploiteren. Het is opdrachtgever evenmin toegestaan door Contact4You verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen directory of gids op te bouwen of deze te (laten) exploiteren. Een aanvulling, aanpassing of andersoortige verrijking door opdrachtgever van eigen gegevens met door Contact4You verstrekte gegevens is slechts toegestaan, indien daardoor op geen enkele wijze inbreuk wordt gedaan aan de aard of omvang van het ter zake van de door Contact4You verstrekte gegevens verleend gebruiksrecht. Deze beperkingen laten het recht van opdrachtgever om aan de hand van een verkregen respons een eigen (persoons)registratie op te bouwen onverlet.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen door Contact4You verstrekte gegevens slechts eenmalig door opdrachtgever worden gebruikt en zal dit eenmalig recht bij bedrijfsgegevens na verloop van drie maanden en bij consumentengegevens na verloop van vier weken nadat Contact4You de desbetreffende gegevens heeft verstrekt vervallen.
 4. Indien overeengekomen is dat opdrachtgever door Contact4You verstrekte gegevens meervoudig mag gebruiken (onder welk gebruik mede wordt begrepen een aanvulling, aanpassing of andersoortige verrijking, zoals bedoeld in lid 2), wordt de desbetreffende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar, of, indien daarvan sprake is, zoveel korter als opdrachtgever beschikt over een credits tegoed of soortgelijk tegoed.
 5. Indien en voor zover Contact4You aan opdrachtgever telefoonnummers verstrekt, dan dient opdrachtgever zich er van te vergewissen dat het gebruik van deze telefoonnummers voor outbound telemarketing activiteiten is toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving. Meer in het bijzonder ligt de verantwoordelijkheid voor het schonen en/of ontdubbelen van de door Contact4You verstrekte telefoonnummers uitsluitend bij opdrachtgever. Op Contact4You rust geen enkele hiermee verband houdende verplichting. Opdrachtgever vrijwaart Contact4You voor aanspraken van derden, waaronder (wettelijke) toezichthouders, die ontstaan als gevolg van het feit dat niet is voldaan aan de deze regelgeving of aan de verplichting van opdrachtgever op grond van dit artikel.
 6. Na afloop van het toegestane gebruik van de door Contact4You verstrekte gegevens is opdrachtgever verplicht om de gegevens terstond te vernietigen c.q. te verwijderen, dan wel, indien Contact4You daarom verzoekt, deze (met de daarbij behorende dragers) aan Contact4You te retourneren.
 7. Contact4You staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de door haar verstrekte gegevens.
 8. Indien overeengekomen is dat opdrachtgever door Contact4You verstrekte gegevens op zijn beurt aan een derde ter beschikking mag stellen, is opdrachtgever verplicht die derde dezelfde verplichtingen op te leggen als hijzelf jegens Contact4You uit hoofde van de overeenkomst heeft.
 9. Contact4You is gerechtigd aan door haar verstrekte gegevens een aantal controlegegevens (zoals adressen) toe te voegen. Indien deze controlegegevens uitwijzen dat opdrachtgever zich niet houdt aan het overeengekomen gebruik, is daarmee het volledig bewijs van zijn toerekenbare tekortkoming geleverd, behoudens tegenbewijs zijnerzijds.
 10. In geval van overtreding van één van de bepalingen van dit artikel, verbeurt opdrachtgever (per overtreding) aan Contact4You een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000,–, alsmede een boete van € 5.000,– voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van Contact4You op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

Artikel 13. Consultancy werkzaamheden

 1. Uitsluitend indien de overeenkomst met zich brengt dat Contact4You ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden op het gebied van advieswerkzaamheden (consultancy) verricht, zijn de bepalingen van dit artikel op de overeenkomst van toepassing.
 2. Als Contact4You daarom verzoekt, zal de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een werkruimte, met telefoon- en data-aansluitingen, ter beschikking stellen.
 3. Contact4You zal ter uitvoering van een opdracht ter zake consultancy geen derden inschakelen, anders dan na voorafgaand overleg met de opdrachtgever, doch uitsluitend voor zover het de consultancy werkzaamheden betreft.
 4. Contact4You heeft het recht om, na overleg met de opdrachtgever, de samenstelling van een ter zake van consultancy ingezet adviesteam te wijzigen, indien dit naar het oordeel van Contact4You wenselijk is teneinde de opdracht naar behoren uit te voeren.

Artikel 14. Facturen en betaling

 1. Facturen van Contact4You dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij een andere termijn is overeengekomen. Contact4You is gerechtigd facturen digitaal te versturen.
 2. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 3. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Contact4You maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van opdrachtgever. In dat geval is opdrachtgevereen vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Contact4You gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 4. Indien opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Contact4You bevoegd de nakoming van de jegens opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld.
 5. Het eventuele recht van opdrachtgever om de betaling van verschuldigde bedragen op te schorten of deze te verrekenen wordt uitgesloten.
 6. Contact4You is te allen tijde bevoegd om afdoende zekerheidsstelling of (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling van een opdrachtgever te verlangen, alvorens (verder) te presteren.
 7. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen opdrachtgever aan Contact4You verschuldigd is zullen de administratieve gegevens van Contact4You bepalend zijn, tenzij schriftelijk tegenbewijs door opdrachtgever wordt geleverd.

Artikel 15. Reclames en aansprakelijkheid

 1. Indien Contact4You aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien sprake is van een overeenkomst met een onbeperkte duur of een duur langer dan drie (3) maanden is de aansprakelijkheid van Contact4You verder beperkt tot de door de opdrachtgever aan Contact4You betaalde bedragen in de drie (3) maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade.
 2. De aansprakelijkheid van Contact4You is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Contact4You wordt uitgekeerd.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Contact4You aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Contact4You kunnen worden toegerekend;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Contact4You is nimmer aansprakelijk voor:
  1. indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van (contractuele) boetes, waaronder boetes wegens het niet halen van enige oplever- of uitvoeringstermijn;
  2. verlies van informatie en gegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens die door opdrachtgever aan Contact4You werden overhandigd;
  3. schade welke wordt veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Contact4You;
  4. schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. De in dit artikel omschreven beperking van de omvang van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van leidinggevenden (en leidinggevende ondergeschikten) van Contact4You.

Artikel 16. Verjaringstermijn

De termijn waarbinnen opdrachtgever Contact4You tot vergoeding van schade kan aanspreken, is in alle gevallen beperkt tot 1 jaar na het ontstaan van de schade, dan wel het moment waarop de schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt. De aansprakelijkheid van Contact4You vervalt in ieder geval na ommekomst van 1 jaar na uitvoering van de diensten waaruit de schade voortvloeit.

Artikel 17. Klachten

 1. De beoordeling van eventuele klachten wordt gedaan door Contact4You. Klachten over geleverde diensten dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk 7 dagen na uitvoering of gebruik daarvan aan Contact4You te worden gemeld. Indien de klacht gegrond is en verholpen kan worden, zal Contact4You deze zo goed mogelijk proberen te verhelpen. Daarbij zal Contact4You zich inspannen de klacht binnen een redelijke termijn af te handelen.
 2. Wanneer de opdrachtgever een klacht later dan de in lid 1 gestelde termijn meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Opdrachtgever is gehouden om Contact4You alle medewerking te verlenen teneinde Contact4You in staat te stellen een vermeend gebrek te onderzoeken en desgewenst binnen bekwame tijd te herstellen.
 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 18. Overmacht

 1. Contact4You is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, waaronder in ieder geval begrepen pandemie of epidemie.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waar op Contact4You geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Contact4You niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Contact4You kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, waarmee tevens de betalingsverplichtingen van opdrachtgever worden opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 90 dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Contact4You ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk een verplichting uit de overeenkomst is nagekomen of deze tijdens de periode van overmacht zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Contact4You gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 19. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die bij de uitvoering van een overeenkomst in zijn bezit komt en zal die informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet, indien en voor zover er een wettelijke verplichting bestaat vertrouwelijke informatie aan een derde te verschaffen. In dat geval zal opdrachtgever echter zo spoedig mogelijk Contact4You van de informatieverschaffing op de hoogte stellen.
 3. In geval van overtreding van de bepaling van lid 1 van dit artikel verbeurt opdrachtgever (per overtreding) aan Contact4You een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000,–, alsmede een boete van € 5.000,– voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van Contact4You op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

Artikel 20. Intellectuele eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen auteursrechten) van alle in het kader van een overeenkomst aan een opdrachtgever ter beschikking gestelde producten (waaronder software, gegevens en gegevensbestanden) of (online) diensten bij Contact4You en worden deze niet aan opdrachtgever overgedragen.
 2. Met betrekking tot de in lid 1 bedoelde producten wordt aan een opdrachtgever slechts een persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht verleend; dit recht komt niet (mede) toe aan met opdrachtgever gelieerde ondernemingen of instellingen. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de producten te kopiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen, dan wel deze op welke wijze dan ook openbaar te maken, anders dan overeenkomstig hetgeen daarover in de desbetreffende overeenkomst is bepaald. Voor zover de producten uit gegevens of gegevensbestanden bestaan, mogen deze niet worden “opgevraagd” of “hergebruikt” in de zin van de Databankenwet, behoudens voor zover dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van het overeengekomen gebruik van die gegevens of gegevensbestanden. De voorgaande beperkingen laten de rechten van opdrachtgever, voortvloeiende uit de artikelen 45j en 45k van de Auteurswet 1912 (het toegestane eigen gebruik voor backup- en archiefdoeleinden) onverlet.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Contact4You is het opdrachtgever niet toegestaan om logo’s, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van Contact4You te gebruiken in zijn communicatie (advertenties en andere reclame-uitingen daaronder begrepen) met derden.
 4. In geval van overtreding van één van de bepalingen van lid 2 of 3 van dit artikel, verbeurt opdrachtgever (per overtreding) aan Contact4You een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000,–, alsmede een boete van € 5.000,– voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van Contact4You op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

Artikel 21. Privacy ten aanzien van persoonsgegevens

 1. Indien de overeenkomst met zich brengt dat Contact4You aan opdrachtgever persoonsgegevens (of gegevens die aan tot personen herleidbare bestanden kunnen worden) verstrekt, zijn ook de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.
 2. Opdrachtgever zal Contact4You voorafgaande aan de verstrekking van de in lid 1 bedoelde gegevens informeren over het doel waarvoor de verstrekte gegevens zullen worden aangewend.
 3. Contact4You is niet gehouden om gegevens aan opdrachtgever te verstrekken die betrekking hebben op personen waarvan Contact4You weet of vermoedt dat zij tegen verstrekking van hen betreffende gegevens bezwaar hebben. Opdrachtgever zal zich onthouden van het gebruik van door Contact4You verstrekte gegevens die betrekking hebben op personen, waarvan opdrachtgever weet of vermoedt dat zij tegen gebruik of verwerking van hen betreffende gegevens bezwaar hebben.
 4. Indien opdrachtgever op grond van artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een betrokkene inlicht met betrekking tot de herkomst van persoonsgegevens en daarbij meedeelt dat die gegevens door Contact4You zijn verstrekt, zal hij Contact4You hiervan terstond op de hoogte stellen en daarbij aangeven, welke inlichtingen met betrekking tot de herkomst aan de betrokkene zijn gegeven. Opdrachtgever zal deze inlichtingen slechts geven nadat hij met zekerheid heeft vastgesteld dat het verzoek van de daadwerkelijke betrokkene afkomstig is.
 5. Opdrachtgever zal ieder verzoek tot wijziging, afscherming of verwijdering van door Contact4You ter beschikking gestelde persoonsgegevens terstond uitvoeren, mits door opdrachtgever met zekerheid is vastgesteld dat dit verzoek afkomstig is van de daadwerkelijke betrokkene. Opdrachtgever zal Contact4You en eventuele derden, die eveneens over de desbetreffende gegevens beschikken, terstond over dergelijke verzoeken en de ter zake door hem genomen maatregelen informeren.
 6. Het is opdrachtgever niet toegestaan door Contact4You verstrekte persoonsgegevens buiten Nederland te brengen of te verspreiden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Contact4You.
 7. Indien opdrachtgever aan Contact4You persoonsgegevens verstrekt, staat hij ervoor in dat ten aanzien van die gegevens is voldaan aan de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens) en dat de verstrekking aan en bewerking door Contact4You is toegestaan onder deze regelgeving. Opdrachtgever zal ten aanzien van de door Contact4You aan hem geleverde persoonsgegevens eveneens aan deze regelgeving voldoen. Opdrachtgever vrijwaart Contact4You voor aanspraken van derden die ontstaan als gevolg van het feit dat niet is voldaan aan de deze regelgeving.
 8. Opdrachtgever zal dusdanige voorzieningen van technische en organisatorische aard treffen ter beveiliging van netwerken, systemen en bestanden, dat derden niet onbevoegd kennis kunnen nemen van door Contact4You verstrekte gegevens of daarover onbevoegd de beschikking (kunnen) krijgen of deze kunnen wijzigen. Bij overtreding van deze bepaling zal opdrachtgever Contact4You onverwijld schriftelijk informeren en alle redelijke maatregelen nemen om deze overtreding op te (doen) heffen. Opdrachtgever zal op redelijk verzoek van Contact4You alle assistentie verlenen, zodat Contact4You kan controleren dat opdrachtgever aan haar verplichtingen onder deze bepaling heeft voldaan.
 9. Opdrachtgever zal ter zake van het gebruik van door Contact4You verstrekte gegevens de meest recente gedragscode voor direct marketing van de brancheorganisatie, waarbij Contact4You is aangesloten in acht (laten) nemen. Op haar beurt kan Contact4You bij de uitvoering van een overeenkomst niet gehouden worden te handelen in strijd met deze gedragscode.
 10. Vanuit de aard van de werkzaamheden van Contact4You wordt er gedurende die werkzaamheden gebruik gemaakt van en gesproken over persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens kunnen door de opdrachtgever bij Contact4You zijn aangeleverd, maar kunnen ook door de klanten van de opdrachtgever aan Contact4You verstrekt worden gedurende een interactie. Dit gegeven maakt dat Contact4You een bewaartermijn van maximaal 3 maanden hanteert op de opnames van telefoongesprekken. Na deze 3 maanden zullen de opnames niet meer worden beluisterd of geëxporteerd worden uit het belprogramma van Contact4You. Indien Contact4You gebruik maakt van het belprogramma van de opdrachtgever, dan zijn de bewaartermijnen van de opdrachtgever leidend.
 11. Aanvullend aan hetgeen genoemd onder punt 10, zal de richtlijn vanuit de Code Telemarketing worden gevolgd waarin wordt bepaald wat de klanttermijn is voor het opslaan van persoonsgegevens. Hierbij zullen persoonsgegevens maximaal met de duur van die termijn worden bewaard tenzij Contact4You de samenwerking met de desbetreffende opdrachtgever binnen deze termijn wordt beëindigd. Dan zal het moment van de beëindiging van de samenwerking ook het moment zijn dat de opgeslagen persoonsgegevens worden verwijderd. De data wordt geanonimiseerd en enkel ACD-data (aantal interacties, moment van interactie, duur van interactie) blijft bewaard.
 12. Voor nummerinformatie geldt dat het telefoonnummer van de beller het enige gevoelige datapunt is wat wordt bewaard. Hiervoor hanteert Contact4You een bewaartermijn van maximaal 365 dagen.

Artikel 22. Verwerkingsactiviteiten

 1. Indien opdrachtgever aan Contact4You persoonsgegevens ter verwerking geeft, zal Contact4You slechts die werkzaamheden met betrekking tot de persoonsgegevens uitvoeren, welke haar uitdrukkelijk zijn opgedragen. Contact4You is niet gerechtigd andere werkzaamheden of handelingen met betrekking tot de persoonsgegevens te verrichten.
 2. Contact4You zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich brengen.
 3. Contact4You zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisneemt in het kader van de opgedragen verwerkingsactiviteiten. Zij zal er zorg voor dragen dat haar personeel en derden die voor haar werkzaam zijn dezelfde geheimhouding betrachten.
 4. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de vestiging waar de werkzaamheden worden verricht te inspecteren, mede in het kader van het toezicht op de naleving van het bepaalde in lid 2, op voorwaarde dat opdrachtgever Contact4You daarvan tijdig schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en op voorwaarde dat opdrachtgever bij de inspectie de redelijke aanwijzingen en beveiligingsinstructies van Contact4You opvolgt.

Artikel 23. Toepasselijk recht

Op alle tussen Contact4You en opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland en ongeacht of geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitoefening aan de overeenkomst wordt gegeven.

Artikel 24. Geschillen

Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Contact4You.