Specialist in multichannel customer service

Privacy verklaring

Voice Data Bridge Solutions B.V., handelend onder de naam Contact4You, verwerkt persoonsgegevens voor het verlenen van de diensten en bij het gebruik van de website: www.contact4you.nl. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met deze gegevens wordt omgegaan.

Onze privacyverklaring in het kort
Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van u. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van u verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard.

Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacyverklaring.

Contact
Indien u ons een e-mail stuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan gaat u akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens.

Hiervoor verwerken wij (mogelijk) de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht (uw vraag)


Wij slaan deze contactmomenten met de door u verstrekte persoonsgegevens op voor het uitvoeren van het contact, ter verificatie en voor onderzoek naar de door ons verleende service aan u, en voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Het verwerken van de gegevens voor het onderzoek naar de verleende service en de trainings- en kwaliteitsdoeleinden, vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij hebben een commercieel belang om onze dienstverlening te verbeteren. Ons commerciële belang prevaleert boven uw privacybelang, het gaat immers om een kleine impact op uw privacy. We bewaren deze informatie, zolang als dat nodig is voor dit contact.

Dienstverlening
Voor het uitvoeren van de door Contact4You aangeboden diensten worden gegevens verwerkt. Bijvoorbeeld voor het opmaken van een offerte. Wij verwerken uw persoonsgegevens om een overeenkomst met u te kunnen sluiten.

Hiervoor verwerken wij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Informatie die u meestuurt in de correspondentie
 • Bedrijfsnaam
 • Financiële gegevens


Wij bewaren deze gegevens tot een maximaal wettelijke bewaartermijn.

Werken bij Contact4You
Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie gestuurd? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie


Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot de functie inclusief de proeftijd is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard volgens de wettelijk bewaartermijn.

Een social media- en internetonderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor uw naam op in Google, en uw eventuele profiel op diverse sociale media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde sociale media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit per e-mail aangeven op het moment dat u solliciteert.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?
Contact4You deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).


De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Telecomproviders


Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website www.contact4you.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat Contact4You niet verantwoordelijk is voor het privacy-beleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn of van websites die links naar onze website plaatsen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Contact4You neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Zo maken wij gebruik van een Secure Sockets Layer (SSL) certificaat waardoor er een beveiligde gegevensuitwisseling kan plaatsvinden. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienstverlening wijzigt, is het mogelijk dat wij ook de privacyverklaring moeten aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Welke privacy rechten heeft u?

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen aan een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.


Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor (identificatie)gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy-rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u dat kenbaar maken door te mailen naar info@contact4you.nl of door te schrijven naar het adres onderaan deze privacyverklaring.

Vragen of een klacht indienen
Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@contact4you.nl. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Voice Data Bridge Solutions B.V.
Handelend onder de naam Contact4You

 De Corridor 5
3621 ZA  Breukelen

 E-mail: info@contact4you.nl
Telefoon: 088-1850100
KvK-nummer: 30219714